Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 5, 2019;Từ->đến trang: 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bể khử khí là hệ thống phi tuyến nhiều đầu vào nhiều đầu ra, trong đó áp suất hơi và mức nước trong bể khử khí là hai biến quá trình quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, giữa các biến này có sự tác động xen kênh, do đó, việc điều khiển bể khử khí trở nên khó khăn với các phương pháp điều khiển phản hồi truyền thống. Bài báo này, đề xuất phương pháp điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí để duy trì đồng thời áp suất và mức nước trong bể tại các giá trị đặt theo yêu cầu công nghệ. Trước tiên, mô hình của bể khử khí được thành lập dựa trên các nguyên lý về cân bằng năng lượng và khối lượng, từ đó vấn đề xen kênh giữa áp suất và mức nước được phân tích. Trên cơ sở đó, phương pháp điều khiển feedforward được đề xuất để với mục tiêu duy trì áp suất và mức nước trong bể ổn định tại các giá trị đặt. Mô hình của bể khử khí, phương pháp điều khiển đề xuất được kiểm chứng thông qua mô phỏng sử dụng Matlab/Simulink
ABSTRACT
Deaerator is a nonlinear multiple input – multiple output system, where the deaerator’s pressure and water level are the most two important process variables. However, there is an intercoupling in nature between pressure and water level in the deaerator, therefore, the design of control system for deaerators by using traditional feedback control methods becomes difficult. This paper proposes a decoupling feedforward control strategy in combination with feedback control to simultaneously keep the pressure and water level in the deaerator to the desired setpoints. Firstly, a detail mathematical model for a deaerator is derived based on the energy and mass balance process of the water and steam flow, Secondly, the coupling between deaerator pressure and deaerator water level is investigated. Lastly, the decoupling feedforward control scheme for the deaerator is designed. The deaerator dynamic behaviors and the proposed control method are evaluated through simulation by using Matlab /Simulink
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn