Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[2]Bài báo: Superheated steam temperature control for boiler using adaptive dynamic feedforward compensators. Tác giả: Nguyen Trong Ha, Nguyen Le Hoa, and Doan Quang Vinh. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 56(3). Trang: 347-356. Năm 2018. (Jul 4 2018 8:09PM)
[3]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*, Phạm Tiến Đạt, Đỗ Xuân Khải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[4]Bài báo: Mô hình hóa hệ thống quá nhiệt của lò hơi nhiệt điện. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; ThS. NGUYỄN TRỌNG HÀ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 21. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[5]Bài báo: Điều khiển phân nhánh và hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; TS. Lê Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hoàng Mai; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[6]Bài báo: Lyapunov-based synchronization of two coupled chaotic Hindmarsh-Rose neurons. Tác giả: Le Hoa Nguyen, Keum-Shik Hong. Journal of Computer Science and Cybernetics. Số: v.30, no.4. Trang: 335-346. Năm 2014. (Jan 18 2015 12:35AM)
[7]Bài báo: Điều khiển phân nhánh trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: Nguyễn Lê Hòa, Nguyễn Hoàng Mai. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động Hóa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 32-36. Năm 2013.
(Nov 16 2014 7:51PM)
[8]Bài báo: Kiểm tra tính ổn định của hệ thống phi tuyến bằng mô hình tuyến tính với tham số bất định. Tác giả: Nguyễn Thế Thắng, Trần Thị Thảo, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Lê Hòa
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 30-36. Năm 2005.
(Nov 16 2014 7:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Fuzzy adaptive sliding mode control of robot manipulators with deadzone inputs. Authors: Le Tien Dung, Nguyen Hoang Mai, Nguyen Le Hoa, Doan Quang Vinh. The First International Conference on Advanced Technologies in Electrical, Electronic and Communication Engineering (ICATEC 2016). Pages: 20-24. Year 2016. (Jul 29 2017 9:55AM)
[2]Article: A new method to design optimal compensator in hybrid electric vehicles. Authors: Hoang Mai Nguyen, Tien Dung Le, Le Hoa Nguyen, and Quang Vinh Doan. Journal of Automation of Control Engineering. No: vol. 4, no. 2. Pages: 140-146. Year 2016. (Oct 25 2015 10:00PM)
[3]Presentations: A control strategy for dynamic voltage restorer. Authors: Dinh, T.V., Nguyen H.H., Nguyen, L.H., and Ngo, D.K.. Proceedings of the 2015 IEEE 11th International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Pages: 1106-1110. Year 2015. (Oct 25 2015 10:03PM)
[4]Presentations: Optimal Design of Parameters for Digital Controllers Using Nonlinear Programming Technique. Authors: Nguyen, L.H. and Turnip, A.. Proceedings of 2015 International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro-Mechanical System, and Information Technology. Pages: 164-168. Year 2015. (Feb 1 2016 3:31PM)
[5]Article: An experiment of ocular artifacts elimination from EEG signals using ICA and PCA methods. Authors: Arjon Turnip, Iwan R. Setiawan, Edy Junaidi, and Le Hoa Nguyen. Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology. No: Vol. 5, No. 2. Pages: 129-138. Year 2014. (Oct 25 2015 9:58PM)
[6]Article: Adaptive synchronization of two coupled chaotic Hindmarsh-Rose neurons by controlling the membrane potential of a slave neuron. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Applied Mathematical Modelling. No: 37. Pages: 2460-2468. Year 2013. (May 14 2013 8:26PM)
[7]Presentations: Suppression of collective synchronization in a population of globally coupled chaotic FitzHugh-Nagumo neurons. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 18th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping. Pages: Poster No. Wth-07. Year 2012. (May 14 2013 8:20PM)
[8]Article: Hopf bifurcation control via a dynamic state-feedback control. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Physics Letters A. No: 376. Pages: 442-446. Year 2012. (May 14 2013 8:24PM)
[9]Article: Bifurcation control of the Morris-Lecar neuron model via a dynamic state-feedback control. Authors: Nguyen, L.H., Hong, K.-S., and Park, S.. Biological Cybernetics. No: 106. Pages: 587-594. Year 2012. (May 14 2013 8:25PM)
[10]Presentations: Systemic physiological interference removal in fNIRS using multisource-detector configuration. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 17th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: Poster No. 516. Year 2011.
(May 14 2013 5:17PM)
[11]Article: Synchronization of coupled chaotic FitzHugh-Nagumo neurons via Lyapunov functions. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Mathematics and Computers in Simulation. No: 82. Pages: 590-603. Year 2011. (May 14 2013 8:22PM)
[12]Presentations: Estimation of the hemodynamic response in Near Infrared Spectroscopy: A linear model approach. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 8th LASTED International Conference on Biomedical Engineering. Pages: 24-29. Year 2011. (May 14 2013 5:07PM)
[13]Presentations: Analysis and control of bifurcation of a Morris-Lecar neuron via a washout filter-aided dynamic control law. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Systems. Pages: 342-347. Year 2011. (May 14 2013 5:20PM)
[14]Presentations: Investigation of the hemodynamic response in Near Infrared Spectroscopy data analysis. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge and Systems Engineering. Pages: 28-32. Year 2010. (May 14 2013 5:02PM)
[15]Presentations: Synchronization of two uncoupled FitzHugh-Nagumo neurons via nonlinear control. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Systems. Pages: 906-911. Year 2010. (May 14 2013 5:04PM)
[16]Article: A road-frequency adaptive control for semi-active suspension system. Authors: Nguyen, L.H., Hong, K.-S., and Park, S.. International Journal of Control, Automation, and Systems. No: 8. Pages: 1029-1038. Year 2010. (May 14 2013 8:21PM)
[17]Presentations: Modified skyhook control of a suspension system with hydraulic strut mount. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 1347-1352. Year 2009. (May 14 2013 4:53PM)
[18]Presentations: Application of LQR control theory to the design of modified skyhook control gains for semi-active suspension systems. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 4698-4703. Year 2009. (May 14 2013 4:54PM)
[19]Presentations: Detection of critical driving situations based on wheel-ground contact normal forces. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 2519-2524. Year 2009. (May 14 2013 4:55PM)
[20]Presentations: Parameters design of skyhook control for suspension systems. Authors: Park, J.W., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of the Korean Society of Mechanical Engineers. Pages: 306-310. Year 2009. (May 8 2013 5:03PM)
[21]Presentations: Sonar-based Collision avoidance and probabilistic motion model for mobile robot navigation. Authors: Bui, T.T.Q., Widyotriatmo, A., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of the 7th Asian Control Conference. Pages: 1462-1467. Year 2009. (May 14 2013 4:57PM)
[22]Presentations: Model reference adaptive control for quarter-car active suspension systems. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., Park, J.W., and Hong, K.-S.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the Korea Automatic Control Conference 2009
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 596-599. Year 2009.
(May 14 2013 4:59PM)
[23]Presentations: Optimization of the dynamic behavior of a semi-active suspension system subjected to road frequency. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., Park, J.W., and Hong, K.-S.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the Korea Automatic Control Conference 2009. Pages: 591-595. Year 2009. (May 14 2013 5:00PM)
[24]Presentations: Development of feed forward control algorithm for active pneumatic engine mount system. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., Park S., Choi J.Y., Lee W.H., Kim J.H., and Hong K.-S.. Proceedings of the Korean Society of Mechanical Engineers. Pages: 210-214. Year 2008. (May 8 2013 4:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn