Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,063,514

 Sonar-based Collision avoidance and probabilistic motion model for mobile robot navigation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui, T.T.Q., Widyotriatmo, A., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.
Nơi đăng: Proceedings of the 7th Asian Control Conference; Số: Print ISBN: 978-89-956056-2-2;Từ->đến trang: 1462-1467;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn