Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,063,429

 Systemic physiological interference removal in fNIRS using multisource-detector configuration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.
Nơi đăng: Proceedings of the 17th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: Poster No. 516;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn