Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,062,647

 Điều khiển phân nhánh và hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; TS. Lê Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hoàng Mai; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 21;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề cập đến vấn đề điều khiển sự phân nhánh và chuyển động hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu làm việc ở chế độ quay tự do. Bằng việc xây dựng giản đồ phân nhánh và tính toán số mũ Lyapunov lớn nhất, kết quả thu được đã chỉ ra rằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu thể hiện sự phân nhánh Pitchfork và phân nhánh Hopf cũng như xuất hiện sự chuyển động hỗn độn khi tham số của nó nằm trong một phạm vi nhất định. Trên cơ sở đó, bài báo đã đề xuất phương pháp điều khiển phản hồi động nhằm dịch chuyển điểm phân nhánh Hopf đến một vị trí mới và do đó đã mở rộng phạm vi ổn định của điểm cân bằng cũng như loại bỏ được sự xuất hiện của chuyển động hỗn độn trong miền biến thiên theo yêu cầu của tham số động cơ.
ABSTRACT
This paper addresses the problem of control bifurcation and chaos in the model of permanent-magnet synchronous motors in the unforced mode. By constructing the bifurcation diagram and calculating the largest Lyapunov exponent, we found that the permanent-magnet synchronous motor can undergo Pitchfork and Hopf bifurcations as well as exhibit chaotic behavior when its parameter lies in a certain area. Also, the paper proposes a dynamic feedback control to relocate a Hopf bifurcation point to a new desired position. As a result of the control action, the stable range of equilibria can be extended as well as the chaotic behavior can be avoided in the desired range of the motor’s parameter.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn