Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,160

 ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG BACILLUS VELEZENSIS BA3 VÀ THỬ NGHIỆM TRONG XỬ LÝ BÃ THẢI MÙN CƯA SAU TRỒNG NẤM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CHARACTERIZATION OF BACILLUS VELEZENSIS BA3 AND NOVEL APPLICATION ON SPENT MUSHROOM SAWDUST WASTE TREATMENT
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và ứng dụng; Số: 1B(60B);Từ->đến trang: 102-108;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn