Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,082

 Nghiên cứu sản xuất acid lactic sinh học từ bã hèm bia
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Nơi đăng: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; Số: CAESD2015;Từ->đến trang: 95-100;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Bio-lactic acid was produced from Brewer’s spent grain (BSG) which is a low price by-product in large quantities of the brewing industry. BSG has more than 80% of cellulose and non-cellulosic polysaccharides. This production was processed with 3 stages. Firstly, the starch hydrolysis was realized by glucose amylase enzyme at 61oC and pH 4.3 for 24h. Then the hydrolysis of cellulose and hemicelluloses was realized by cellulose enzyme at 51oC and pH 5.1 for 24h. At last, glucose obtained from these saccharification was fermented by lactic bacteria at 30oC and pH 6.5 ÷ 6.8 for 6 days. With the presence of a small amount of yeast extract, the bio-lactic acid efficiency achieved 77%. The HPLC result confirms the fair high concentration of lactic acid in solution from fermentation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn