Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,098

[1] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2011-2012. Số: 5267/QĐ-ĐHBK. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[3] Đã có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[4] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2015. Số: 342/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2014-2015. Số: 4363/QĐ-KT. Năm: 2015.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2015-2016. Số: 5073/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2013-2016. Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2017-2018. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2016-2019. Số: 4343/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn