Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng n-butanol để tái sinh dầu nhờn thải của động cơ xe máy. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 7, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (Sep 1 2020 9:35AM)
[2]Bài báo: Tổng hợp và đặc trưng tính chất của graphene oxit (GO) ứng dụng làm phụ gia gia cường cho nanocomposite trên nền nhựa epoxy. Tác giả: Lê Minh Đức, Đỗ Phú Long, Nguyễn Văn Vượng, Lê Kim Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng , ISSN 1859-4603. Số: 34(03). Trang: 1-6. Năm 2019. (Jul 16 2020 12:50PM)
[3]Bài báo: Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của Benzotriazole được lưu trữ trong TiO2 nano ống. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*, Nguyễn Duy Phương, Trần Nguyên Tiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 26. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp Polymer Acid Lactic ghép với TIO2 nano ống làm tăng khả năng phân hủy quang học. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đình Thọ, Phạm Thị Linh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hóa học với sự phát triển bền vững. Số: 978-604-82-2242-0. Trang: 49-55. Năm 2017. (Jun 15 2018 4:46PM)
[5]Bài báo: Tổng hợp polylactic axit ở điều kiện áp suất khí quyển. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Huỳnh Văn Truyền, Hoàng Ngọc Tấn. Tạp chí Hóa học. Số: 54 (6e1). Trang: 210-215. Năm 2016. (Nov 16 2016 2:23PM)
[6]Bài báo: Tổng hợp xúc tác quang hóa Fe/TNT và ứng dụng trong lớp phủ tự làm sạch. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đăng Hiếu, Trần Danh Phong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 56-60. Năm 2016. (Nov 16 2016 2:15PM)
[7]Bài báo: So sánh sự đóng rắn ẩm ở nhiệt độ thường của các Polysilazane bằng phổ Hồng ngoại Phản xạ - Hấp thụ. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng *, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86).2015. Trang: 39 - 43. Năm 2015. (May 18 2015 9:55PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất acid lactic sinh học từ bã hèm bia. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Số: CAESD2015. Trang: 95-100. Năm 2015. (Dec 1 2015 3:23PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch, chống ăn mòn chứa xúc tác quang hoá Cr/TiO2 nanotube. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng. Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 52(6B). Trang: 81-85. Năm 2014.
(Dec 23 2014 10:45PM)
[10]Bài báo: Study on processing of self-cleaning, anti-bactericidial, stable and anti-corrosive coatings by combination of titanium dioxide and polysilazane. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm. Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Số: T2-No3-2013. Trang: 49 - 56. Năm 2013. (Sep 30 2013 11:10AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch tổ hợp từ Titanium Dioxide và Polysilazane. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn thị Vân Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 12 (quyển II). Trang: 61-66. Năm 2012.
(Dec 28 2012 3:58PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hóa polysilazane – polyoxideethylene. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, François-Xavier Perrin, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 119-126. Năm 2010. (May 9 2011 1:56PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu sự đóng rắn của polysilazane ở điều kiện thường bằng phương pháp FT-IR và 29Si-NMR. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, François-Xavier Perrin, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4[39]. Trang: 112-118. Năm 2010.
(May 9 2011 1:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube . Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nông Thanh Tiệp, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thế Quyền, Lê Quang Trung. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology. No: 9. Pages: 025016(1-7). Year 2018. (Jun 15 2018 4:50PM)
[2]Article: Formation, structure and antibacterial activities of silazane networks grafted with poly(ethylene glycol) branches. Authors: François-Xavier Perrin, Nguyen Thi Dieu Hang, Nguyen Dinh Lam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Progress in Organic Coatings
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 88. Pages: 92–105. Year 2015.
(Aug 17 2015 11:06AM)
[3]Article: New hybrid materials based on poly(ethyleneoxide)-grafted polysilazane by hydrosilylation and their anti-fouling activities. Authors: Nguyen Thi Dieu Hang, François-Xavier Perrin and Nguyen Dinh Lam. Beilstein Journal of Nanotechnology. No: 4. Pages: 671-677. Year 2013. (Oct 22 2013 8:25AM)
[4]Article: Self-cleaning, anti-bactericidal coatings by a combination of titanium dioxide and polysilazane. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đinh Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journee Scientifique Franco-Vietnamienne, Chimie et Matériaux pour un Environnement Durable CMED 2013
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 20-21 June. Pages: 50-55. Year 2013.
(Aug 7 2013 10:23PM)
[5]Presentations: Synthesis of Hybrid Materials based on Polysilazane and Poly(ethyleneoxide) for Antifouling in marine environment. Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đinh Lâm, Francois-Xavier Perrin. Advanced Materials Science Networking (AMASING) Workshop. Pages: March. Year 2013. (Aug 7 2013 10:46PM)
[6]Presentations: Synthèse de polysilazane greffé poly(oxyde d’éthylène). Authors: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Francois-Xavier Perrin,. 2ème Journées scientifiques franco-vietnamiennes, Toulon, France, 5-6/12/2011. Year 2011. (Nov 9 2012 4:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn