Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,826,653

 Tổng hợp xúc tác quang hóa Fe/TNT và ứng dụng trong lớp phủ tự làm sạch
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đăng Hiếu, Trần Danh Phong
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11(108);Từ->đến trang: 56-60;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xúc tác TiO2 dạng ống nano doping Fe (Fe/TNT) với hoạt tính quang hóa cao được tổng hợp từ nguồn TiO2 thương mại rẻ tiền và muối Fe(NO3)3 bằng phương pháp biến đổi thủy nhiệt kết hợp với quá trình ngấm chân không. Kết quả đo quang phổ Raman chứng tỏ Fe3+ tồn tại trong TNT ở dạng Fe2O3. So sánh hoạt tính quang hóa của các loại xúc tác được thực hiện dưới hai loại đèn có công cuất khác nhau trong 120 phút. Kết quả cho thấy TNT có hoạt tính cao dưới đèn 250W đặc trưng cho ánh sáng tử ngoại, đạt độ phân hủy của Methylen xanh là 58,6%. Trong khi xúc tác 0,7Fe/TNT lại có hoạt tính rất cao dưới đèn 60W đặc trưng cho ánh sáng khả kiến, độ phân hủy của Methylen xanh là 72,0%. Chứng tỏ Fe3+ biến tính trong cấu trúc của TiO2 có tác dụng thay đổi sự hoạt động của TiO2 xuống vùng ánh sáng khả kiến và thu hẹp năng lượng vùng cấm của TiO2. Lớp phủ của sơn thương phẩm chứa 5% xúc tác 0,7Fe/TNT có khả năng tự làm sạch rất tốt dưới ánh sáng năng lượng mặt trời.
ABSTRACT
Fe-doped TiO2 nanotubes (Fe/TNT) with high photocatalytic activity were prepared from inexpensive commercial source of TiO2 and Fe(NO3)3 by the combination of hydrothermal treatment with vacuum imprenation process. Raman spectrum demonstrated the presence of iron (III) oxide or ferric oxide on TNT phase. Photocatalytic activity of TNT catalysts was realized under two lights during 120 minutes. TNT unmodified catalyst exhibited much higher activity under 250W lights with the methylene blue conversion of 58,6%. Whereas Fe/TNT samples showed the very high photocatalytic activity using 60W visible light with the methylene blue conversion of 72,0%. The Fe doping induces the shift of the absorption edge to the visible light range and the narrowing of the band gap. The coating of alkyd paint with 5% of 0,7Fe/TNT catalyst possesses the excellent self-cleaning application under solar energy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn