Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,824,814

 Tổng hợp polylactic axit ở điều kiện áp suất khí quyển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Huỳnh Văn Truyền, Hoàng Ngọc Tấn
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 54 (6e1);Từ->đến trang: 210-215;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The synthesis of Poly(lactic acid) (PLA) in solution at atmospheric pressure was studied in this work. The volume of solvent, amount of catalyst and reaction temperature were investigated. By analyzing the obtained polymer phase, molecular weight and by the results combination of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) with Thermal analysis (TGA/DSC), the appropriate polymerization conditions are achieved. The best PLA of this work was synthesized at the volume ratio of xylene and lactic acid of 2.5/2 with the presence of 1% weight stannous chloride dihydrate (SnCl2.2H2O) at temperature 150oC and atmospheric pressure. This PLA with a molecular weight of 8831 g/mole showed an improvement in the melting temperature (Tm, 145oC) and the thermal decomposing temperature (T10, 230oC). The crystalline phase of this PLA confirmed by X-ray diffraction (XRD) analysis. From the nuclear magnetic resonance spectra of 1H-NMR and 13C-NMR JMOD analyses exposed that, this PLA has the high purity without any by-product.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn