Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,643,796

 Nghiên cứu tổng hợp Polymer Acid Lactic ghép với TIO2 nano ống làm tăng khả năng phân hủy quang học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Trần Đình Thọ, Phạm Thị Linh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hóa học với sự phát triển bền vững,; Số: 978-604-82-2242-0;Từ->đến trang: 49-55;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Poly(Lactic acid) (PLA)-grafted TiO2 particles were prepared by in-situ polycondensation of lactic acid onto the surface of TiO2 nanotubes. The resulting products were characterized by FT-IR, TGA, XRD analysis and SEM observation to have a better understanding of bonding between the graft polymer and nanoparticles. New characteristic peaks of Ti-carboxylic coordination bond, the changes in the relative intensities of the infrared absorption bands of graft polymer and the two decomposition stage of PLA-grafted TiO2 confirmed that PLA was grafted on the surface of TiO2 nanotubes. By attachment of PLA, the PLA-grafted TiO2 samples exhibited much better dispersion and a slightly larger particle size than bare TiO2 nanotubes. Photodegradation of PLA-TiO2 nanocomposite films was also investigated. The results showed that nanocomposite films could be photodegraded more efficiently by UV irradiation in comparison with pure PLA. PLA-grafted TiO2 nanotubes will be widely applied in eco-friendly materials, especially as fillers in PLA films.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn