Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,186

  Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO2 nanotube
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nông Thanh Tiệp, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thế Quyền, Lê Quang Trung
Nơi đăng: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology; Số: 9;Từ->đến trang: 025016(1-7);Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The present paper describes different methods for storing the benzotriazole (BTA) corrosioninhibitor in the titanium dioxide nanotubes (TNT) as nanocontainers. Three methods wereused, including the vacuum impregnation at ambient temperature, the vacuum impregnationat cooling temperature (3 oC) and the rotary vacuum evaporation. TNT, BTA and BTA/TNTproducts were characterized using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. TiO2 nanotube powder was synthesized by hydrothermal treatment from the inexpensive spherical commercial TiO2 precursor. The results obtained from SEM, TEM images and BET values showed the successful synthesis of TNT with a homogeneous morphology of nano size tubes and a large specific surface 106m2 g−1. The existence of BTA in TNT was demonstrated. The BTA/TNT obtained via the rotary vacuum evaporation contained a very significant amount of BTA (66.6 weight %) but BTA existed mostly outside the nanotubes. Two processes of vacuum impregnation at ambient temperature and vacuum impregnation at cooling temperature revealed that there was about 8 weight % BTA stored in BTA/TNT product and BTA was present mostly inside the nanotubes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn