Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,420,946

 Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn của Benzotriazole được lưu trữ trong TiO2 nano ống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng*, Nguyễn Duy Phương, Trần Nguyên Tiến
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 26;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu nanocomposite TiO2 nano ống lưu trữ BTA (BTA/TNT) được tổng hợp từ nguồn TiO2 công nghiệp (TiO2,Co) rẻ tiền và chất ức chế ăn mòn Benzotriazole (BTA) bằng phương pháp biến đổi thủy nhiệt kết hợp với quá trình tẩm chân không. Bằng các phương pháp hóa lý hiện đại cho thấy cấu trúc chủ yếu của TiO2 nano có dạng ống tức nanotubes (TNT), có bề mặt riêng lớn hơn nhiều so với TiO2,Co. Nghiên cứu đã thành công trong việc sử dụng TNT như một nanocontainer để lưu trữ và phát tán chất ức chế ăn mòn BTA. Khả năng chống ăn mòn cao của các lớp phủ chứa vật liệu nanocomposite BTA/TNT được đánh giá bằng phương pháp ngoại suy Tafel và phơi tự nhiên ngoài trời. Đây là tiền đề cho việc chế tạo lớp phủ có khả năng chống ăn mòn thông minh, hiệu quả và chủ động.
ABSTRACT
Nanocomposite materials BTA contained in TiO2 nanotubes (BTA/TNT) are synthesized from inexpensive industrial TiO2 precursor (TiO2,Co) and corrosion inhibitor of Benzotriazole (BTA) by the combination of hydrothermal treatment with vacuum impregnation process. Using modern characterization methods shows that the structure of TiO2 nanotubes (TNT) is primarily tubular with large specific surface than TiO2,Co. This study is successful in using TNT as a nanocontainer to store and distribute BTA corrosion inhibitor. The high anti-corrosion activity of coating added BTA/TNT is tested by Tafel extrapolation method and natural outdoor exposure. This is a prerequisite for processing the intelligent, efficient and proactive anti-corrosion coating.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn