Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,390

 Nghiên cứu sự đóng rắn của polysilazane ở điều kiện thường bằng phương pháp FT-IR và 29Si-NMR
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, François-Xavier Perrin, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 4[39];Từ->đến trang: 112-118;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình đóng rắn của polymethylhydrosilazane được nghiên cứu ở điều kiện nhiệt độ thường với sự có mặt của hơi nước. Các kết quả thu được từ phổ hồng ngoại FT-IR và 29Si-NMR cho phép khẳng định sự có mặt của các liên kết Si-O-Si trong sản phẩm đóng rắn. Riêng các kết quả của FT-IR với kỹ thuật đo Phản xạ – Hấp thụ (Reflexion – Absorption) đã chứng minh cơ chế đóng rắn trong môi trường ẩm được thực hiện bằng sự thủy phân của các liên kết Si-H và Si-N tạo thành các nhóm trung gian silanol để tiếp tục thực hiện giai đoạn ngưng tụ tạo mạng lưới Si-O-Si. Lớp phủ rắn Si-O-Si sẽ giúp bề mặt kim loại tăng cường khả năng chống ăn mòn hóa học, chống thấm nước… cho phép mở rộng phạm vi ứng dụng trong kỹ thuật của polysilazane.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Moisture-curing of polymethylhydrosilazanes has been studied at room temperature. By the combination of results of FT-IR and 29Si-NMR experiments, we have confirmed the presence of Si-O-Si bonds. FT-IR results with Reflexion - Absorption adapter showed clearly that the mechanism of moisture-cure mainly based on the hydrolysis of Si–H and Si–N bonds by water vapor to promote subsequent cross-linking of intermediately formed silanols via condensation reactions. These obtained dense polysilazane films make them very promising as coatings for technical applications.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn