Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,422,203

 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch tổ hợp từ Titanium Dioxide và Polysilazane
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn thị Vân Trang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 12 (quyển II);Từ->đến trang: 61-66;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lớp phủ bền tự làm sạch đã được chế tạo trên cơ sở tổ hợp của 20% khối lượng TiO2 trên nền Polysilazane đóng rắn ẩm ở điều kiện nhiệt độ môi trường, từ nguồn TiO2 thương mại rẻ tiền. Quá trình biến tính TiO2 bằng thủy nhiệt và chức hóa với acid acetic là cần thiết nhằm làm tăng bề mặt riêng của TiO2 và tạo lớp phủ tổ hợp đồng đều. Các kết quả thu được từ phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD đã khẳng định sự thành công của quá trình thủy nhiệt và chức hóa. Nhánh acetate hấp phụ lên bề mặt của TiO2 theo hình thức “bridge” được khẳng định bởi sự xuất hiện của dao động biến dạng của nhóm COO tại 1454cm-1. Độ bám dính tốt của lớp phủ tổ hợp cũng đã được kiểm tra. Sự mài mòn bề mặt lớp phủ bằng đánh siêu âm với cường độ thích hợp là cần thiết để làm “lộ” các hạt TiO2 nhằm tăng hoạt tính quang hóa
ABSTRACT
Self-cleaning stable coatings have been processed by a combination of 20% weight TiO2 on moisture-cured Polysilazane matrix at ambient temperature, from commercial TiO2 cheap. The modification of TiO2 by hydrothermal process and functionalization through acetic acid is necessary to increase the specific surface of TiO2 and improve the combined coating uniform. The results obtained from FT-IR and XRD spectra confirmed the success of the hydrothermal process and functionalization. The adsorption of acetate groups onto TiO2 surface by bridge mode were confirmed by the appearance of stretching vibration of COO at 1454cm-1. The well adhesion of combined coatings was also tested. The abrasion of coating surface by ultrasonic with the appropriate intensity is necessary to "expose" the TiO2 particles in order to increase photochemical activity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn