Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,821,974

 Nghiên cứu chế tạo lớp phủ tự làm sạch, chống ăn mòn chứa xúc tác quang hoá Cr/TiO2 nanotube
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 52(6B);Từ->đến trang: 81-85;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
Cr-doped TiO2 nanotube (Cr/TiO2NT) with high photocatalytic activity were prepared from inexpensive commercial TiO2 precursor and Cr(NO3)3 by the combination of hydrothermal treatment with vacuum impregnation process. The morphology, crystalline phase, composition of photocatalyst Cr/TiO2NT were characterized by BET surface area, Transmission electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy and elemental analysis. The band gap of photocatalysts was studied by UV-vis diffuse - reflectance. Photocatalytic activity of TiO2 catalysts was realized under two lights. TiO2NT unmodified exhibited much higher activity under 250W lights. Whereas Cr/TiO2NT samples showed the very high photocatalytic activity using 60W visible light. The Cr doping induces the shift of the absorption edge to the visible light range and the narrowing of the band gap. The values Eg of TiO2NT and Cr/TiO2NT are 3.23eV and 2.89eV respectively. The photocatalytic experiment reveals that the photocatalytic performance of TiO2NT can be improved by the doping of chromium ions for the self-cleaning application. The anti-corrosion of coating was assessed by measurement of Tafel polarization curves in 3% NaCl solution. The Ecorr corrosion potential values showed the high corrosion resistance of this coating.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn