Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,469

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý mô hình tưới thông minh cho vùng trồng rau sạch tại làng túy Loan, Tp Đà Nẵng. Tác giả: Tran Thanh Nhan Duc, Le Chi Hieu, Nguyen Thanh Hai. uyển tập hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 1859-4182. Trang: 149-157. Năm 2019. (Jul 2 2019 11:35PM)
[2]Bài báo: Phân tích ổn định mái đập đá đổ bằng phương pháp phần tử rời rạc. Tác giả: Nguyễn Thanh Hải. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. Số: 1859-3941. Trang: 71-77. Năm 2019. (Jul 17 2020 11:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modeling soft granular materials . Authors: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, JEAN-YVES DELENNE, FARHANG RADJAI . Granular Matter (SCIE). No: (2017) 19: 8. Pages: doi:10.1007/s10035-016-0689-y. Year 2017. (Feb 16 2017 4:22PM)
[2]Article: MPM with frictional contact for application to soft particulate materials . Authors: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, JEAN-YVES DELENNE, JULIEN AVERSENG, XAVIER FRANK, FARHANG RADJAI . Procedia Engineering (Proceedings of the 1st International Conference on the Material Point Method (MPM 2017)). No: Volume 175. Pages: 141–147. Year 2017. (Feb 16 2017 4:23PM)
[3]Article: Compaction of granular materials composed of deformable particles. Authors: Thanh Hai Nguyen, Saeid Nezamabadi, Jean-Yves Delenne and Farhang Radjai. EPJ Web of Conferences. No: DOI: 10.1051/epjconf/201714005013. Pages: 000-000. Year 2017. (Feb 16 2017 4:25PM)
[4]Presentations: MPM with frictional contact for application to soft particulate materials . Authors: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, JEAN-YVES DELENNE, JULIEN AVERSENG, XAVIER FRANK, FARHANG RADJAI . Numerical modelling of large deformation and soil-water-structure interaction MPM 2017. Year 2017. (Feb 16 2017 4:27PM)
[5]Presentations: Modeling soft particle materials: shear behavior and effect of porosity . Authors: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, F. RADJAI . Multi-scale Materials Under the Nanoscope 2016. Year 2016. (Feb 16 2017 4:28PM)
[6]Presentations: Compaction and shearing of soft particle granular media . Authors: THANH HAI NGUYEN, S. NEZAMABADI, F. RADJAI, J.-Y. DELENNE . 2016 EMI Internationnal Conference. Year 2016. (Feb 16 2017 4:29PM)
[7]Presentations: Textural analysis of soft granular materials . Authors: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, J-Y. DELENNE, J. AVERSENG, X. FRANK, F. RADJAI . Particulate Systems in Science and Technology, Gordon Research Conference. Year 2016. (Feb 16 2017 4:30PM)
[8]Presentations: Numerical modeling and homogenization of soft-particle granular media. Authors: Thanh Hai NGUYEN, Saeid NEZAMABADI, Farhang RADJAI. IV International Conference on Particle-Based Methods. Particles 2015. Spain. Year 2015. (Apr 20 2016 9:14PM)
[9]Presentations: Numerical modeling and homogenisation of soft granular media . Authors: Thanh Hai NGUYEN, Farhang RADJA, Saeid NEZAMABADI . 25th ALERT Workshop, ALERT Geomaterials, France. Pages: 35. Year 2014. (Apr 20 2016 9:04PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn