Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,119

 Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 143;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) bao gồm các Bảng cung ứng, Bảng sử dụng và Bảng Input- Output (IO). Các bảng này liên quan trước tiên đến tài khoản sản xuất và đến dãy các tài khoản của các khu vực thể chế. Bảng IO được xây dựng trên số liệu của bảng cung ứng và sử dụng sản phẩm (SUT) theo một số giả thiết đặt ra. Bảng IO là một công cụ quan trọng trong phân tích kinh tế vĩ mô. Do vậy, người nghiên cứu cần nắm vững các nguyên tắc lập bảng, các giả thiết sử dụng để hiểu được nội dung, bản chất và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng IO. Bài viết này trình bày quá trình lập bảng IO: đầu tiên, là quá trình lập SUT theo giá cơ bản; tiếp theo là cách sử dụng giả thiết công nghệ ngành sản phẩm, giả thiết công nghệ ngành kinh tế trong quá trình chuyển đổi SUT theo giá cơ bản sang Bảng IO theo giá cơ bản.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The System of National Accounts (SNA) consists of the supply table, the use table and the Input - Output Table. The tables are related to the production account and the accounts of institutions. The Input - Output Table is built on Supply and Use Table (SUT) with some assumptions. The Input - Output Table is an important tool in macroeconomic analysis. Therefore, the researcher should understand the principles of tabulation, the assumptions used to understand the content, nature and the relationship between the targets in the IO table This article presents the method of establishing SUT table at basic prices and how to use product technology assumptions, industry technology assumptions to transfer SUT at basic prices to IO Table at basic prices.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn