Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,810

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Công Thương. Số: 8. Trang: 112-116. Năm 2022. (Aug 1 2022 6:21PM)
[2]Bài báo: XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH CÓ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: NO. 4.1. Trang: 74-77. Năm 2020. (Jun 25 2020 9:42PM)
[3]Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TĂNG THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Hương;Võ Hoàng Diễm Trinh. Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020. Số: 1. Trang: 175-180. Năm 2020. (Aug 19 2020 4:06PM)
[4]Bài báo: CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. Số: 7(02). Trang: 23-30. Năm 2019. (Aug 1 2019 4:20PM)
[5]Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 23-26. Năm 2019. (Aug 1 2019 4:13PM)
[6]Bài báo: XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM DỰA TRÊN BẢNG INPUT - OUTPUT. Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mạnh Toàn. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 27-30. Năm 2019. (Aug 1 2019 4:15PM)
[7]Bài báo: BACKWARD AND FORWARD LINKAGES FOR VIETNAM ECONOMY. Tác giả: Nguyen Thi Huong. International Journal of Development Research. Số: Vol.09, Issuse,06, June. Trang: 28314-28317. Năm 2019. (Aug 1 2019 4:29PM)
[8]Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM GIÁ DẦU THÔ ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: SỐ 10(131).2018. Trang: 20-24. Năm 2018. (Jun 13 2019 6:01PM)
[9]Bài báo: SOLUTION GAMS SOFTWARE FOR CGE MODEL CASE STUDY: THE IMPACT OF TARIFF REDUCTIONS ON THE INDUSTRY STRUCTURE OF VIETNAM ECONOMY. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. UHD-CTU 2017 ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE. Số: 2017. Trang: 488-499. Năm 2017. (Mar 4 2017 3:28PM)
[10]Bài báo: Tax Reform, Sectoral Restructuring and Household Welfare inVietnam
.
Tác giả: MANH TOAN NGUYEN, THI HUONG NGUYEN, THI TUONG VI LE. Int. Journal of Economics and Management. Số: 11(2). Trang: 371 – 391. Năm 2017.
(Feb 25 2018 10:13AM)
[11]Bài báo: The Impacts of Tariff Reduction on Tax Revenue -Implication for Public Finance in Vietnam
.
Tác giả: Nguyen Manh Toan, Huynh Thi Dieu Linh, Nguyen Thi Huong, Le Thi Tuong Vi
. International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2017). Số: The third. Trang: 116-130. Năm 2017.
(Feb 25 2018 10:23AM)
[12]Bài báo: Liên kết kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam: Cách tiếp cận từ ma trận hạch toán xã hội. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 236. Trang: 9-16. Năm 2017. (Mar 4 2017 3:09PM)
[13]Bài báo: Phân tích tình hình thay đổi của nền kinh tế Việt Nam qua so sánh ma trận hạch toán xã hội. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng" – NCASI 2016. Số: 1. Trang: 2-11. Năm 2016. (Nov 23 2016 4:35PM)
[14]Bài báo: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC CƠ BẢN VÀ VAI TRÒ CỦA MA TRẬN HẠCH TOÁN XÃ HỘI TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 4(01). Trang: 1-13. Năm 2016. (Sep 20 2016 8:49AM)
[15]Bài báo: Impact of VAT reform on the economy from a CGE model approach: the case study of Vietnam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Tường Vi. The 10th Kuala Lumpur International Bussiness, Economics and Law Conference, Malayssia. Số: 10. Trang: 383-407. Năm 2016. (Sep 20 2016 9:03AM)
[16]Bài báo: Xây dựng mô hình cân bằng tổng thể ứng dụng dựa trên ma trận hạch toán xã hội. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng" – NCASI 2016. Số: 1. Trang: 79-92. Năm 2016. (Nov 23 2016 4:37PM)
[17]Bài báo: Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 143. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[18]Bài báo: LỰA CHỌN CÁC NGÀNH ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH . Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 203(II). Trang: 78-85. Năm 2014. (Oct 11 2014 10:07AM)
[19]Bài báo: Ứng dụng phương pháp maximum entropy trong ước lượng các tham số CES và CET. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. tạp chí Khoa học& Công nghệ-ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 6(2014). Trang: 45-53. Năm 2014.
(Oct 11 2014 10:16AM)
[20]Bài báo: Phân tích môi trường - Cách tiếp cận từ mô hình input-output mở rộng . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn*; ThS. Nguyễn Thị Hương.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 141. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[21]Bài báo: Xác định các chỉ số liên kết kinh tế thông qua phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh ToànNguyễn Thị Hương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN. Số: 4(65). Trang: 143-148. Năm 2013. (Sep 30 2013 10:40AM)
[22]Bài báo: Sử dụng bảng Input-Output trong phân tích giá. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7(56). Trang: 111-116. Năm 2012.
(Sep 30 2013 10:33AM)
[23]Bài báo: Thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh thành phố Tam Kỳ và một số biện pháp phòng ngừa. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61), quyển III. Trang: 61-66. Năm 2012. (Sep 20 2016 10:27AM)
[24]Bài báo: Mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viên công ở thành phố Đà Nẵng. . Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Lê Dân. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số: 5(54). Trang:.Trang: 117-123. Năm 2012.
(Sep 30 2013 9:44AM)
[25]Bài báo: Những thách thức của ngành ngân hàng trong xu thế hội nhập. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. tạp chí sinh hoạt lý luận. Số: 6(85). Trang: 40-45. Năm 2007. (Sep 20 2016 10:14AM)
[26]Bài báo: Phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại. Tác giả: Nguyễn Thị Hương. Tạp chí kế toán. Số: 68. Trang: 23-27. Năm 2007. (Sep 20 2016 10:19AM)
[27]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn