Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,715

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH INPUT-OUTPUT TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn; Nguyễn Thị Ái Quỳnh; Ông Nguyên Chương. Mã số: B2017-DN04-01. Năm: 2019. (Aug 1 2019 4:33PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen.. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng; ThS Dương Anh Hùng; ThS Nguyễn Thị Hương. Mã số: 1390/QĐ-UBND. Năm: 2016. (Dec 10 2016 4:08PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương. Mã số: 08/2013/HĐ-DTKHXH. Năm: 2016. (Dec 10 2016 4:14PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích tác động của việc cắt giảm thuế quan đến cơ cấu ngành của nền kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn; Đặng Thị Thạch. Mã số: Đ2014-04-08. Năm: 2014. (Apr 3 2015 9:09PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô hình và công cụ đo lường mức độ hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế (Nghiên cứu thực tiễn tại các bệnh viện công ở thành phố Đà Nẵng). . Chủ nhiệm: Nguyễn Thi Hương. Mã số: Đ2011-04-02. Năm: 2012. (Sep 30 2013 9:34AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học (Trường hợp Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Mã số: B2010-ĐN04-47. Năm: 2011. (Dec 10 2016 4:16PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tính chỉ số phát triển con người (HDI) tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thi Hương. Mã số: T2009-04-21. Năm: 2010. (May 31 2011 3:11PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tài chính ngân hàng thương mại (tại Đà Nẵng). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương. Mã số: T2007-04-09. Năm: 2008. (May 31 2011 3:05PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Hoàn thiện phương pháp phân tích hiệu quả của các Doanh nghiệp. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Nguyễn Thị Hương, ThS. Ngô Tân. Mã số: T2000. Năm: 2006. (Dec 10 2016 4:20PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích năng suất. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Nguyễn Thị Hương. Mã số: B2002-14-18. Năm: 2005. (Dec 10 2016 4:18PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng EXCEL trong phân tích thống kê. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: Nguyễn Thị Hương. Mã số: T1999. Năm: 2001. (Dec 10 2016 4:22PM)
[12] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện phương pháp tính giá trị tăng thêm của ngân hàng thương mại Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thi Hương. Mã số: T01-14-21. Năm: 2001. (May 31 2011 3:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn