Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,696

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thống kê kinh doanh và kinh tế
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế- Đại hoc Đà Nẵng
[2]Thống kê kinh doanh
Ngành: Khoa học XHNV
 2008 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống tài khoản quốc gia
Ngành: Khoa học XHNV
 2006 Sinh viên Đại học  Đại học Đà Nẵng
[4]Nguyên lý thống kê kinh tế
Ngành: Khoa học XHNV
 1996 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Đại học Đà Nẵng
[5]Thống kê kinh tế
Ngành: Khoa học XHNV
 1996 Sinh viên Cao đẳng,Đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn