Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,844

 TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM GIÁ DẦU THÔ ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỔNG THỂ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: SỐ 10(131).2018;Từ->đến trang: 20-24;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là một nền kinh tế mở, quy mô nhỏ, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào cả dầu thô và các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu. Việt Nam cũng là nước khai thác, xuất khẩu dầu thô, và sản xuất xăng dầu. Bài viết này phân tích tác động của giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đến thu ngân sách nhà nước bằng mô hình cân bằng tổng thể với dữ liệu Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam năm 2012 theo ba kịch bản riêng biệt. Kết quả mô phỏng cho thấy giá dầu giảm làm giảm thu ngân sách do số giảm thu từ ngành dầu thô và xăng dầu nhiều hơn số tăng thu được từ các ngành khác. Số tăng thu từ thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng không đáng kể so với số giảm thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp
ABSTRACT
Having a small open economy, Vietnam depends on both imported crude oil and imported petroleum products. Vietnam is also a country that exploits as well as exports crude oil ,and produces petroleum. This paper analyzes the impact of international lower crude oil prices on the state budget by using the general equilibrium model with the 2012 Vietnam Social Accounting Matrix under three distinct scenarios. Simulation results show that a decrease in oil prices has reduced revenues. This is because the reduction in the crude oil and petroleum products is greater than the increase from other industries. The increase of personal income tax, value added tax is negligible compared to the reduction in income from corporate income tax
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn