Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,628

 TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: VOL. 17, NO. 4, 2019;Từ->đến trang: 23-26;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việt Nam đã và đang kí kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà trong đó giảm thuế nhập khẩu là một trong các nội dung quan trọng nhất. Việc giảm thuế nhập khẩu sẽ tác động nhiều mặt đến nền kinh tế nói chung và các ngành nói riêng. Để đánh giá tác động của giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình trong các FTA đến nền kinh tế Việt Nam, nghiên cứu này vận dụng mô hình cân bằng tổng thể động (DCGE) với dữ liệu Bảng Input – Output Việt Nam năm 2012 (IO2012) để mô phỏng. Kết quả cho thấy việc cắt giảm thuế nhập khẩu làm cho nền kinh tế tăng trưởng dương, tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, tăng phúc lợi Hộ gia đình. Các ngành thâm dụng vốn có nhiều cơ hội phát triển hơn các ngành thâm dụng lao động.
ABSTRACT
Vietnam has been signing free trade agreements (FTAs) in which reducing import tax is one of the most important contents. The reduction of import tax will affect the economy in general and the industry in particular. In order to assess the impact of tariff reduction under FTAs on Vietnam’s economy, this study applies dynamic general equilibrium (DCGE) model with Table Input - Output of Vietnam in 2012 (IO2012) for simulation. The results show that the reduction of import tax makes the economy grow positively and the export growth rate higher than the rate of import increase, and increases household welfare. Capital-intensive industries have more development opportunities than labor-intensive industries.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn