Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,297

 BACKWARD AND FORWARD LINKAGES FOR VIETNAM ECONOMY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Huong
Nơi đăng: International Journal of Development Research; Số: Vol.09, Issuse,06, June;Từ->đến trang: 28314-28317;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Backward linkage (BL) and forward linkage (FL) in Input-Output analysis has been widely used in many countries to measure the importance and level of influence of an industry on others and the whole economy. The objective of this paper is to examine the production structure of Vietnam economy by using the result of input-output table for 2012 based on two methods developed by Rasmussen and Ghosh. The results show that oils and fats processing, dairy, meat processing and fish processing sectors are those with the largest BL that need to be selected to implement demand stimulus policies. Dairy, basic metals, other chemicals, oils and fats processing sectors are those with the largest FL that need to be selected to implement investment policies.Oils and fats processing, yarn and other fibers, textiles, paper products, petroleum products, other chemicals, basic metals, metal products, machinery are key sectors in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn