Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,589

 Phân tích môi trường - Cách tiếp cận từ mô hình input-output mở rộng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn*; ThS. Nguyễn Thị Hương.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 141;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bảng Input- Output (IO) là mô hình phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Tuy nhiên, do bảng IO truyền thống chưa cho phép tính đến yếu tố môi trường trong mối liên hệ với hoạt động sản xuất và sử dụng sản phẩm, vì vậy các chỉ tiêu dựa trên số liệu của bảng IO này chưa bao gồm các tác động của môi trường và những ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng bền vững. Hiện nay, mô hình IO mở rộng cho môi trường trong hệ thống tài khoản kinh tế và môi trường (SEEA) đã cho phép phân tích mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường thông qua mô hình Leontief mở rộng. Bài viết làm rõ cơ sở lý thuyết của mô hình IO môi trường cách thêm vào bảng IO các dòng là các loại chất thải do các ngành tạo ra trong quá trình sản xuất; các cột là các hoạt động xử lý chất thải. Từ đó, bài viết phân tích tác động ô nhiễm, và xác định công thức tính chỉ tiêu “GDP xanh”.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Input-OutputTable (IO) is a model that reflects all the production activities in an economy. However, the IO table does not include environmental factors in relation with the production and its consumption; therefore,,it leads to one-sided calculation results which are not good for the environment and sustainable growth. Today, by using extended Leontief models, IO with environmental factors in the systems of environmental and economic accounting(SEEA), this allows economists to analyze the relationship between economy and environment. This article clarifies the extension of the Leontief model including wastes in the rows and waste treatment operations in the columes. This article will analyze the impact of pollution and identify the target formula for "green GDP"
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn