Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,750

 LỰA CHỌN CÁC NGÀNH ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 203(II);Từ->đến trang: 78-85;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất, các nhà quản lý kinh tế vĩ mô luôn cân nhắc, lựa chọn các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế vào những ngành mà có thể đem lại sản lượng cao và gia tăng thu nhập cho người lao động trong toàn bộ nền kinh tế. Có nhiều cách thức khác nhau để đo lường tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của một ngành lên toàn bộ nền kinh tế. Liên kết ngược và liên kết xuôi trong phân tích cân đối liên ngành là một cách tiếp cận phổ biến được ứng dụng tại nhiều quốc gia. Những ngành có liên kết ngược và liên kết xuôi lớn hoặc có một trong hai liên kết lớn có thể được xem là những ngành đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Mục đích của bài viết này là tìm ra những ngành đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam theo quan điểm trên. Từ đó có thể lựa chọn các chính sách kích cầu hay đầu tư vào những ngành này để thúc đẩy phát triển kinh tế.
ABSTRACT
In the macroeconomic management, managers always take the limitation of production resources into consideration to select policies for promoting economic development in the industries that can result in high yields and income for labors in the entire economy. In fact, there is a wide range of ways to measure the importance and the impact of an industry on the whole economy. More specifically, the backward linkage and the forward linkage in input-output analysis are such common approaches applied in many countries. Industries that have a high level of both backward and forward linkages, or one of the two indexes, can be seen as the important industry in economic development. With these core knowledge, this paper aims to find out the industries that play an important role in Vietnam's economic development. As the result, it can help the macroeconomic managers choose the suitable stimulation or investment policies in these industries to boost the economic development.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn