Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,824,400

 Using geometry to help converting discrete mesh to parametric surface via subdivision
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Romain Raffin, Khoi Nguyen-Tan, Marc Daniel
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Seventh International Conference on Curves and Surfaces - SMAI-AFA, Avignon, France; Số: 2;Từ->đến trang: 45-52;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn