Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,735,389

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Trần Thanh Liêm; TS. Nguyễn Tấn Khôi. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 41. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[2]Bài báo: Kết nối liên tục G1 các mặt cong Bézier trong mô hình B-Rep. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Tấn Khôi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông @2014
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 101-105. Năm 2014.
(Oct 30 2015 1:16PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi ; Bùi Đức Thọ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 38-43. Năm 2014.
(May 7 2014 4:52PM)
[4]Bài báo: Xây dựng lưới Delaunay trên môi trường tính toán song song. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung, Phan Văn Sâm. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64). Trang: 150-154. Năm 2013. (Oct 16 2013 3:47AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm bản đồ số tiềm năng lũ quét ở huyện Sơn hà, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Tấn Truyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 137-141. Năm 2013. (Oct 16 2013 3:45AM)
[6]Tham luận: Ứng dụng mạng neuron trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Vu Le
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ V "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 293-301. Năm 2011.
(Sep 16 2012 2:56PM)
[7]Bài báo: Constructing inverse Loop subdivision scheme on triangular mesh . Tác giả: Nguyen Tan Khoi, Le Thi Thu Nga, Nguyen Thanh Thuy . Journal of Science and Technology - University of DaNang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(45). Trang: 33-42. Năm 2011.
(Dec 27 2011 6:11PM)
[8]Bài báo: Construction of a 3D objet modelling tool supporting the CAD/CAM/CMM technology. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Journal of Technical Universities, Viet Nam. Số: 56. Trang: 66-70. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9]Bài báo: A surface reconstruction approach based on non-uniform inverse Catmull-Clark subdivision . Tác giả: Khoi Nguyen-Tan . Research, Development and Application on Information and Communication Technology Symposium (ICT.rda'10), HaNoi, VietNam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 225-235. Năm 2010.
(Dec 27 2011 5:52PM)
[10]Bài báo: Phát triển hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý thông tin khối lượng lớn trong mạng đa tác tử. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Khôi. Chuyên san Bưu chính Viễn thông. Số: 11. Trang: 68-74. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:25AM)
[11]Bài báo: Research on the construction of parallel-process model on distributed environment. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Son Le-Van. Journal of science. Natural sciences and technology. Vietnam National University Hanoi, T. XIX. Số: 2. Trang: 46-55. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[12]Tham luận: Xây dựng mô hình tác tử di động hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Tác giả: Son Le-Van, Khoi Nguyen-Tan. Proceedings of ICT.rda'03, HaNoi, VietNam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 20-25. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:25AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reconstructing Low Degree Triangular Parametric Surfaces Based On Inverse Loop Subdivision. Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2014). No: 144. Pages: 98-107. Year 2015. (Oct 30 2015 1:11PM)
[2]Presentations: Reconstruction of parametric surfaces using inverse Doo-Sabin subdivision scheme . Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014) , ISBN 978-1-4799-5049-2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 729-734. Year 2014.
(Oct 30 2015 1:07PM)
[3]Article: Handwriting recognition using B-Spline curve. Authors: Khoi Nguyen-Tan, Nguyen Nguyen-Hoang. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 335-346. Year 2013.
(Oct 16 2013 3:51AM)
[4]Presentations: Network Transmission of 3D Mesh Data Using Uniform Catmull-Clark Inverse Subdivision.. Authors: Khoi Nguyen-Tan. IEEE-RIVF’2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 33-36. Year 2012.
(Sep 16 2012 2:54PM)
[5]Article: Reconstruction of Planar Cam Profile Function and its Follower Displacement using B-Spline Curve based on Inverse Subdivision Method and Theory of Contact Relations - Application to Cam Mechanism of Oscillating Follower with Roller. Authors: Cung Le, Khoi Nguyen-Tan. AIJSTPME - Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering, Thailand, ISSN:1906-151X. No: 3. Pages: 48-54. Year 2011. (Sep 16 2012 2:52PM)
[6]Presentations: A method for describing planar cam profile function from a set of digital points . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le . The 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM 2010)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 145-150. Year 2010.
(Dec 27 2011 6:35PM)
[7]Presentations: Using geometry to help converting discrete mesh to parametric surface via subdivision . Authors: Romain Raffin, Khoi Nguyen-Tan, Marc Daniel. Seventh International Conference on Curves and Surfaces - SMAI-AFA, Avignon, France. Pages: 45-52. Year 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[8]Presentations: B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Romain Raffin, Marc Daniel, Cung Le.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF’09), VietNam. Pages: 336-339. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
[9]Presentations: Reconstruction de surface B-spline par subdivision non-uniforme inverse . Authors: Khoi Nguyen-Tan, R. Raffin, M. Daniel, Cung Le. Proceedings of GTMG’09, France. Pages: 67-76. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn