Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,642

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng và đánh giá giải pháp phát hiện ngăn chặn tấn công mạng LLN. Tác giả: Luangoudom Sonexay, Nguyễn Gia Tuyến, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Linh Giang. Tạp chí Thông tin & Truyền thông : Chuyên san Một số vấn đề chọn lọc về An toàn thông tin 2018, ISSN: 1859-3350. Số: 3. Trang: 33-39. Năm 2018. (Jun 16 2019 11:06PM)
[2]Tham luận: Improve quality of reconstructed triangular B-Spline by modifying knot-vectors. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan Thuy Nguyen-Thanh. Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’11). ISBN 978-604-913-614-6. Trang: 353-361. Năm 2018. (Jun 17 2019 11:40AM)
[3]Bài báo: Developing a malware analysis system on distributed environment. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. ISSN 1859-1531. Số: v.3, n.2. Trang: 41-45. Năm 2017. (Jun 16 2019 5:49PM)
[4]Tham luận: The convergence of reconstructing surfaces over triangular parametric domain based on inverse subdivision and geometric approximation. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy. Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’10), ISBN 978-604-913-614-6. Trang: 868-877. Năm 2017. (Jun 16 2019 8:31PM)
[5]Tham luận: Reconstruction of equilateral triangles mesh from 3D point sets. Tác giả: Nguyễn Bùi Tân Vũ, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XX - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@2017), ISBN 978-604-67-1009-7. Trang: 319-324. Năm 2017. (Jun 16 2019 8:29PM)
[6]Bài báo: Reconstruction of low degree B-spline surfaces with arbitrary topology using inverse subdivision scheme. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, and Thuy Nguyen-Thanh. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology - University of Danang, ISSN 1859-1531. Số: 1. Trang: 82-87. Năm 2017. (Jun 16 2019 8:36PM)
[7]Tham luận: Approximation of triangular B-spline surfaces by local geometric fitting algorithm. Tác giả: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, ISBN 978-1-5090-2098-0. Trang: 91-97. Năm 2016. (Jun 16 2019 8:32PM)
[8]Tham luận: Modeling low degree parametric surfaces from triangular meshes based on local geometric fitting method. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh Thủy. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 9 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin, ISBN 978-604-913-472-2. Trang: 308-315. Năm 2016. (Jun 16 2019 8:33PM)
[9]Bài báo: Correspondence between images and 3D model. Tác giả: Mau Le Tien, Khoi Nguyen Tan, Romain Raffin. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology – University of Da Nang, ISSN 1859-1531. Số: Vol 2. Trang: 64-69. Năm 2016. (Jun 16 2019 8:37PM)
[10]Bài báo: Applying sandbox to malware analysis in distributed environment. Tác giả: Trần Thanh Liêm, Nguyễn Tấn Khôi. Journal of Science and Technology - University of DaNang, ISSN 1859-1531. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 41. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[11]Tham luận: Xây dựng hệ thống tự động phát hiện xâm nhập mạng trên nền tảng điện toán đám mây. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Trần Hồ Thủy Tiên. Kỷ yếu Hội thảo về các Tiến bộ trong Kỹ thuật vì sự Phát triển Bền vững - Conference on Advances in Engineering for a Sustainable Development – CAESD2015. Trang: 81-84. Năm 2015. (Jun 16 2019 8:39PM)
[12]Bài báo: G1 continuous connection of Bézier surfaces in B-Rep model. Tác giả: Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Tấn Khôi . , Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông @2014. Số: 1. Trang: 101-105. Năm 2014. (Oct 30 2015 1:16PM)
[13]Bài báo: Application of GIS to building an early warning system for landslide risk in QuangNgai province. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Bùi Đức Thọ. Journal of Science and Technology - University of DaNang, ISSN 1859-1531. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 38-43. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[14]Tham luận: Kỹ thuật giấu tin trong mặt cong tham số B-spline. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Văn Mùi. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 36-42. Năm 2014. (Jun 16 2019 9:03PM)
[15]Bài báo: Delaunay mesh construction based on parallel computing environment. Tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Lê Cung, Phan Văn Sâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 3(64). Trang: 150-154. Năm 2013. (Oct 16 2013 3:47AM)
[16]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt thành phố Quảng Ngãi. Tác giả: Bùi Tấn Ngọc, Nguyễn Tấn Khôi. Tạp chí khoa học Đại học Tài chính Quảng Ngãi. Số: 1. Trang: 21-30. Năm 2013. (Jun 16 2019 8:41PM)
[17]Bài báo: Application of GIS technology to build a software of mapping flash flood potential in Son-Ha mountainous district of Quang Ngai province. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Truyen Nguyen-Tan. Journal of Science and Technology - University of DaNang, ISSN 1859-1531. Số: Vol 1(62). Trang: 137-141. Năm 2013. (Jun 16 2019 8:44PM)
[18]Tham luận: Developing a decision support system for flash flood early warning. Tác giả: Khoi Nguyen Tan. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR’2013 - Fundamental and Applied IT Research 2013). Trang: 56-61. Năm 2013. (Jun 16 2019 9:02PM)
[19]Tham luận: Ứng dụng mạng neuron trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Vu Le
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ V "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 293-301. Năm 2011.
(Sep 16 2012 2:56PM)
[20]Bài báo: Constructing inverse Loop subdivision scheme on triangular mesh . Tác giả: Nguyen Tan Khoi, Le Thi Thu Nga, Nguyen Thanh Thuy . Journal of Science and Technology - University of DaNang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(45). Trang: 33-42. Năm 2011.
(Dec 27 2011 6:11PM)
[21]Bài báo: Construction of a 3D objet modelling tool supporting the CAD/CAM/CMM technology. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Journal of Technical Universities, Viet Nam. Số: 56. Trang: 66-70. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[22]Bài báo: A surface reconstruction approach based on non-uniform inverse Catmull-Clark subdivision . Tác giả: Khoi Nguyen-Tan . Research, Development and Application on Information and Communication Technology Symposium (ICT.rda'10), HaNoi, VietNam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 225-235. Năm 2010.
(Dec 27 2011 5:52PM)
[23]Bài báo: Phát triển hệ thống hỗ trợ tính toán và xử lý thông tin khối lượng lớn trong mạng đa tác tử. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Khôi. Chuyên san Bưu chính Viễn thông. Số: 11. Trang: 68-74. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:25AM)
[24]Bài báo: Research on the construction of parallel-process model on distributed environment. Tác giả: Khoi Nguyen-Tan, Son Le-Van. Journal of science. Natural sciences and technology. Vietnam National University Hanoi, T. XIX. Số: 2. Trang: 46-55. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:25AM)
[25]Tham luận: Xây dựng mô hình tác tử di động hỗ trợ tính toán và xử lý song song trên môi trường phân tán. Tác giả: Son Le-Van, Khoi Nguyen-Tan. Proceedings of ICT.rda'03, HaNoi, VietNam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 20-25. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:25AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A method to determine the characteristic of object based on 2D/3D correspondence. Authors: Mau Le Tien, Khoi Nguyen Tan and Romain Raffin. Proceedings of the 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies; ISBN: 978-1-5386-9313-1. Pages: 237-243. Year 2019. (Jun 16 2019 9:57PM)
[2]Article: Reconstructing B-patch surface from triangular mesh. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh. EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, ISSN 2410-0218. No: Vol 4. Pages: 1-9. Year 2018. (Jun 16 2019 5:53PM)
[3]Presentations: Reconstructing B-patch Surfaces using Inverse Loop Subdivision Scheme. Authors: Nga Le-Thi-Thu, Khoi Nguyen-Tan, Thuy Nguyen-Thanh.. The 4th International Conference on Information System Design and Intelligent Applications, ISBN 978-981-10-7511-7. Pages: 645-654. Year 2018. (Jun 16 2019 5:54PM)
[4]Article: Develop a Distributed Intrusion detection System based on Cloud Computing. Authors: Khoi Nguyen-Tan, Trang Dang Thi. International Journal of Computer Science and Information Security, ISSN 1947-5500. No: 11. Pages: 54-59. Year 2017. (Jun 16 2019 9:14PM)
[5]Presentations: Developing an Intrusion Detection System for Cloud Computing. Authors: Thang Dang-Duy, Nam Le-Hoai, Khoi Nguyen-Tan. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (MobiSys’2016). Pages: 54-58. Year 2016. (Jun 16 2019 5:58PM)
[6]Article: Reconstructing Low Degree Triangular Parametric Surfaces Based On Inverse Loop Subdivision. Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the International Conference on Nature of Computation and Communication (ICTCC 2014). No: 144. Pages: 98-107. Year 2015. (Oct 30 2015 1:11PM)
[7]Presentations: Reconstruction of parametric surfaces using inverse Doo-Sabin subdivision scheme . Authors: Le Thi Thu Nga, Nguyen Tan Khoi, Nguyen Thanh Thuy. Proceedings of the 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE 2014) , ISBN 978-1-4799-5049-2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 729-734. Year 2014.
(Oct 30 2015 1:07PM)
[8]Article: Handwriting recognition using B-Spline curve. Authors: Khoi Nguyen-Tan, Nguyen Nguyen-Hoang. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 1. Pages: 335-346. Year 2013.
(Oct 16 2013 3:51AM)
[9]Presentations: Network Transmission of 3D Mesh Data Using Uniform Catmull-Clark Inverse Subdivision.. Authors: Khoi Nguyen-Tan. IEEE-RIVF’2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 33-36. Year 2012.
(Sep 16 2012 2:54PM)
[10]Article: Reconstruction of Planar Cam Profile Function and its Follower Displacement using B-Spline Curve based on Inverse Subdivision Method and Theory of Contact Relations - Application to Cam Mechanism of Oscillating Follower with Roller. Authors: Cung Le, Khoi Nguyen-Tan. AIJSTPME - Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering, Thailand, ISSN:1906-151X. No: 3. Pages: 48-54. Year 2011. (Sep 16 2012 2:52PM)
[11]Presentations: A method for describing planar cam profile function from a set of digital points . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Cung Le . The 10th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM 2010)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 145-150. Year 2010.
(Dec 27 2011 6:35PM)
[12]Presentations: Using geometry to help converting discrete mesh to parametric surface via subdivision . Authors: Romain Raffin, Khoi Nguyen-Tan, Marc Daniel. Seventh International Conference on Curves and Surfaces - SMAI-AFA, Avignon, France. Pages: 45-52. Year 2010. (Dec 31 2010 10:25AM)
[13]Presentations: B-spline surface reconstruction by inverse subdivisions . Authors: Khoi Nguyen-Tan, Romain Raffin, Marc Daniel, Cung Le.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF’09), VietNam. Pages: 336-339. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
[14]Presentations: Reconstruction de surface B-spline par subdivision non-uniforme inverse . Authors: Khoi Nguyen-Tan, R. Raffin, M. Daniel, Cung Le. Proceedings of GTMG’09, France. Pages: 67-76. Year 2009. (Dec 31 2010 10:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn