Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,737,456

 Applying sandbox to malware analysis in distributed environment
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Liêm, Nguyễn Tấn Khôi
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - University of DaNang, ISSN 1859-1531; Số: Số 12(97).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 41;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, mã độc phát sinh ngày càng nhiều và càng tinh vi, khó phát hiện. Việc phân tích theo cách truyền thống là không khả thi, do đó cần có các kỹ thuật hiệu quả để phát hiện và phân tích mã độc. Để phân tích lượng mã độc lớn, ta có thể phát triển một hệ thống phân tích mã độc động sử dụng kỹ thuật sandbox tạo ra môi trường an toàn. Hệ thống này tự động thực thi một chương trình dựa trên môi trường phân tán và cho kết quả báo cáo mô tả các hành vi của chương trình. Bài báo trình bày hướng nghiên cứu và xây dựng hệ thống sandbox trên môi trường phân tán MapReduce nhằm tự động phân tích các hành vi của mã độc. Giải pháp đề xuất cho phép giảm thời gian phân tích và phát hiện chính xác mã độc.
ABSTRACT
Nowadays, the number of malware programs has increased more and more, appearing to be more sophisticated and difficult to detect. The traditional way for analyzing these programs is no longer feasible; therefore, it is necessary to have effective techniques for detecting and analyzing malware. To analyze large quantities of malware, we can develop a dynamic malware analysis system using Sandbox technology, thereby creating a safe environment. This system automatically executes a program based on a distributed environment and produces a report describing the program's behaviours. This paper presents an approach to research and construct a sandbox system in the distributed environment of apReduce for the automatic analysis of malware behaviours. The proposed solution makes it possible to reduce the time for the analysis and to accurately detect malware.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn