Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,959

 Constructing inverse Loop subdivision scheme on triangular mesh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Tan Khoi, Le Thi Thu Nga, Nguyen Thanh Thuy
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - University of DaNang
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 4(45);Từ->đến trang: 33-42;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn