Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,331

 Application of GIS to building an early warning system for landslide risk in QuangNgai province
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Khôi, Bùi Đức Thọ
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - University of DaNang, ISSN 1859-1531; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 38-43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sớm trượt lở đất. Đây là vấn đề đang được quan tâm, trong đó có việc xác định khu vực có tiềm năng lũ quét. Đây là vấn đề cần thiết để phục vụ cho công tác cảnh báo và phòng chống nhằm giảm nhẹ thiên tai do lũ quét gây ra. Bản đồ số GIS được xây dựng cho các khu vực vùng núi chứa các thông tin như mức độ rừng bị phá, độ dốc, thảm phủ thực vật... Từ các thông tin này, ta có thể tính toán để dự đoán những khu vực có nguy cơ trượt lở đất. Một hệ thống ứng dụng nhằm cảnh báo các tai biến được triển khai thực nghiệm tại tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả thực nghiệm thể hiện hiệu quả của giải pháp. Hơn nữa, hệ thống cũng có thể dùng như một công cụ hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách.
ABSTRACT
This paper presents the results of a research on the construction of a GIS-based decision support system for landslide early warning. The research of landslide risk is a matter of concern, which includes the identification of areas having a high risk for landslides. This is necessary for the warning, prevention and mitigation of natural disasters. A GIS map is built for mountainous areas, which contains sources of information such as the level of deforestation, slope degrees, vegetation covering, etc… From this information, it is possible to calculate for predicting landslide hazard areas. We have developed an application system in view of experimenting the disaster warning in Quangngai Province. The results are presented to demonstrate the effectiveness of our approach. Furthermore, this system can be used as a support tool for policy decision makers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn