Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,527

 Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Đình Dương*; Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 39;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nguồn năng lượng mới, như năng lượng gió và năng lượng mặt trời, được tích hợp ngày càng nhiều vào các hệ thống điện. Các nguồn bất định thêm vào từ các nguồn năng lượng mới này cùng với các nguồn bất định truyền thống do bản chất thay đổi ngẫu nhiên của tải và khả năng sẵn sàng làm việc của các nguồn phát và các hệ thống truyền tải chỉ rõ những hạn chế của các phương pháp truyền thống trong tính toán và phân tích hệ thống điện trong đó các yếu tố bất định không được xem xét đến. Trong bài báo này một phương pháp tính toán và phân tích hệ thống điện có xét đến các nguồn bất định được trình bày. Việc thử nghiệm trên hệ thống điện mẫu IEEE-14 nút chứng tỏ phương pháp đề xuất cho kết quả tốt và có khả năng áp dụng trong thực tế.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Renewable energy resources, such as wind and photo-voltaic solar energy, are increasingly integrated into power systems. Additional sources of uncertainty from these sources, together with the conventional sources of uncertainty due to stochastic nature of both the load and the availability of generation resources and transmission systems shows the limitations of the conventional approaches in calculation and analysis of power systems in which uncertainty sources are not considered. In this paper, an approach to calculate and analyze power systems taking into account sources of uncertainty is presented. Testing on the modified IEEE-14 bus test system indicates good performance and practical applicability of the proposed approach.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn