Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV.. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (Aug 22 2020 9:38AM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV.. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Huỳnh Văn Kỳ
2. Phạm Văn Kiên
3. Lê Đình Dương.
Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2009.
(Mar 3 2011 10:48AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Hạ Đình Trúc
2. Huỳnh Văn Kỳ.
Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005.
(Mar 3 2011 10:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2003-III-17. Năm: 2004. (Aug 22 2020 9:29AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B2001-III-06. Năm: 2002. (Aug 22 2020 9:16AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: B-2001-III-06. Năm: 2001. (Mar 3 2011 10:18AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình kiểm tra và thao tác thiết bị phân phối điện năng.. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: Đ2000. Năm: 2000. (Jan 28 2011 4:39PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng miền làm việc cho phép của đường dây siêu cao áp. Chủ nhiệm: Ngô Văn Dưỡng. Mã số: BK1998. Năm: 1998. (Mar 3 2011 9:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn