Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường. Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Xuân Bách Đinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:54PM)
[2]Bài báo: PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ ĐỂ HẠN CHẾ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH TRÊN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP . Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 29. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA PHỤ TẢI. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 43. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ TẠO SỐ LIỆU NGẪU NHIÊN ĐỂ MÔ PHỎNG GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH TĨNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng TCSC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường điện. Tác giả: Trần Phương Nam, Đinh Thành Việt, Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí khoa học & công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật. Số: 114. Trang: 1-5. Năm 2017. (Nov 15 2018 2:39PM)
[6]Bài báo: TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH HỒ CHỨA CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng*, Phạm Hùng Trinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 43. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. Tác giả: Lê Đình Dương*; Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 39. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[8]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM . Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán đẳng trị sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss. Tác giả: ThS. Phạm Văn Kiên*; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 29. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[10]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TCPAR ĐIỀU KHIỂN DÒNG CÔNG SUẤT ĐỂ HẠN CHẾ QUÁ TẢI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220KV THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 22. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[11]Bài báo: Vai trò của bộ PSS trong việc nâng cao khả năng ổn định cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong các trường hợp sự cố. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; Nguyễn Phi Long
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 24. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[12]Bài báo: Giải pháp tiết kiệm điện cho Nhà máy sợi số 1, Công ty cổ phần dệt may Nha Trang. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 18. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát đặc tính phân bố điện áp và dòng điện trên các đường dây truyền tải 500kV thuộc Hệ thống điện Việt Nam giai doạn đến năm 2015. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí KH&CN -ĐHĐN số 5(46)/2011, tháng 09/2011. Số: 5(46)/2011. Trang: 40 - 46. Năm 2011. (Dec 26 2012 11:24AM)
[14]Bài báo: Quan hệ công suất phản kháng và điện áp tại nút phụ tải - Ứng dụng để đánh giá ổn định điện áp hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Trần Hồng Quân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 75/2010. Trang: 55-61. Năm 2010.
(Mar 4 2011 5:55PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn mô hình dự báo phụ tải điện năng. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Trần Hoàng Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(38)/2010. Trang: 17-22. Năm 2010.
(Mar 4 2011 6:08PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn vi trí lắp đặt thiết bị SVC cho Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Đinh Thành Việt, Lê Hữu Hùng, Lê Hồng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4(39)/2010. Trang: 82-87. Năm 2010.
(Mar 4 2011 6:14PM)
[17]Bài báo: Kết hợp sử dụng đường cong PV và QV để phân tích ổn định điện áp Hệ thống điện 500kV Việt Nam. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Nguyễn Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(39)/2010. Trang: 158-165. Năm 2010.
(Mar 5 2011 8:22AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các cụm nguồn phát công suất lớn phía Nam đến ổn định của Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Quang Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(40)/2010. Trang: 9-15. Năm 2010. (Mar 14 2011 10:57AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu tính toán lắp đặt thiết bị TCSC hoặc TCPAR kết hợp SVC để nâng cao ổn định điện áp cho HTĐVN giai đoạn đến năm 2020. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Phạm Châu Tuấn, Lê Quang An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34)/2009. Trang: 44-49. Năm 2009. (Mar 4 2011 4:33PM)
[20]Bài báo: Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đỗ điện áp trong Hệ thống điện. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35)/2009. Trang: 30-38. Năm 2009. (Mar 4 2011 5:46PM)
[21]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của Nhà máy thuỷ điện A Vương đến các chế độ vận hành của Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Duy Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 23-29. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:53PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát độ dự trữ ổn định tĩnh cho Hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2015. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện kỹ thuật quân sự. Số: 124/III-2008. Trang: 40-47. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:39PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Huỳnh Văn Kỳ, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Mar 4 2011 3:45PM)
[24]Bài báo: Phương pháp tính toán các thông số của đường dây siêu cao áp từ thông số vận hành. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 59/2007. Trang: 45-49. Năm 2007.
(Mar 3 2011 4:41PM)
[25]Bài báo: Lựa chọn sơ đồ treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Lê Văn Nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18)/2007. Trang: 22-26. Năm 2007. (Mar 3 2011 4:47PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thiết bị UPFC để điều khiển dòng công suất trên các đường dây truyền tải thuộc Hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(21)/2007. Trang: 45-49. Năm 2007.
(Mar 3 2011 4:55PM)
[27]Bài báo: Tính toán xây dựng mô hình mô phỏng để nghiên cứu các chế độ vận hành của thiết bị UPFC. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Hồng Việt Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23)/2007. Trang: 19-23. Năm 2007. (Mar 4 2011 8:07AM)
[28]Bài báo: Khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp tại nút tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp. Tác giả: Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(23)/2007. Trang: 73-77. Năm 2007.
(Mar 4 2011 8:45AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển thiết bị phân phối điện năng bằng máy tính. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 57/2006. Trang: 64-68. Năm 2006. (Mar 3 2011 4:27PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tải của các đường dây truyền tải điện xoay chiều. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10)/2005. Trang: 28-32. Năm 2005. (Mar 3 2011 4:02PM)
[31]Bài báo: Tính toán lựa chọn cấu trúc hợp lý cho lưới phân phối 22kV tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Dương Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(12)/2005. Trang: 22-27. Năm 2005.
(Mar 3 2011 4:19PM)
[32]Bài báo: Xác định nhanh miền làm việc ổn định của Hệ thống điện hợp nhất có đường dây siêu cao áp. Tác giả: Lã Văn Út Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 25-26/2000. Trang: 43-47. Năm 2000. (Mar 3 2011 10:59AM)
[33]Bài báo: Tính toán điện dẫn tác dụng G0 và điện dẫn phản kháng B0 của đường dây siêu cao áp bằng phương pháp thực nghiệm. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 7/2000. Trang: 146-151. Năm 2000. (Mar 3 2011 11:01AM)
[34]Bài báo: Đánh giá ổn định của Hệ thống điện hợp nhất qua các tiêu chuẩn thực dụng. Tác giả: Lã Văn Út Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 16/1998. Trang: 09-13. Năm 1998. (Mar 3 2011 10:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Probabilistic Analysis Approach for Large Power Systems with Renewable Resources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le. ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development (IEEE Xplore), Phuket, Thailand. No: 1. Pages: 1-5. Year 2018. (Nov 15 2018 3:01PM)
[2]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: 8. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Nov 15 2018 2:47PM)
[3]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-Scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies 2018 (SCIE). No: 11, Pages: 2624. Pages: 2612-2624. Year 2018. (Nov 15 2018 3:54PM)
[4]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies 2017 (SCIE). No: 10, p.1163-1177. Pages: 1-15. Year 2017. (Nov 15 2018 3:57PM)
[5]Article: Advanced probabilistic power flow methodology for power systems with renewable resources. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi. Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE). No: 1. Pages: 1-16. Year 2016. (Nov 15 2018 4:00PM)
[6]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methodologies. Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE. No: 1. Pages: 1-5. Year 2015. (Nov 15 2018 4:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn