Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,410

 TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH HỒ CHỨA CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Ngô Văn Dưỡng*, Phạm Hùng Trinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 43;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 là dự án nằm trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam. Dự án này sắp đưa vào hoạt động chính thức nên phải có phương thức vận hành hồ chứa sao cho phù hợp để không lãng phí nguồn nước và đảm bảo phát điện hiệu quả. Bào báo trình bày kết quả tính toán xây dựng biểu đồ vận hành hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Sông Bung 4 trên cơ sở số liệu thủy văn của dòng sông thu thập được trong 29 năm. Biều đồ vận hành hồ chứa cho phép xác định khả năng phát công suất tối đa của nhà máy dựa vào mức nước trong hồ và thời điểm vận hành. Đây là cơ sở để xây dựng chiến lược chào giá bán điện của nhà máy trong thị trường điện cạnh tranh.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Song Bung 4 Hydropower Plant is located on Vu Gia-Thu Bon river system of Quang Nam province. This plant project is about to be put into official operation,therefore, it is necessary to have appropriate reservoir operating mode so as not to waste water and to ensure efficient power generation. The paper presents the results of calculations for reservoir operation diagram of hydropower plant Song Bung 4 on the basis of the river hydrographic data which has been collected in 29 years. Reservoir operation diagram enables us to identify the plant’s possible maximum capacity based on operating time and water level in the reservoir.This is the foundation for building the power bidding strategy of the plant in commercial electricity market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn