Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,503,789

 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 06(91).2015;Từ->đến trang: 5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải có tổng công suất lắp đặt 4.490 MW, được đầu nối với hệ thống điện Việt Nam qua cấp điện áp 220kV và 500kV cho nên chế độ vận hành của nhà máy có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng ổn định của hệ thống điện. Bài báo trình bày kết quả tính toán đánh giá ảnh hưởng của nhà máy và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng ổn định cho hệ thống điện Việt Nam. Chế độ vận hành của nhà máy có thể làm thay đổi hệ số dự trữ ổn định của toàn hệ thống. Trong vận hành cần quan tâm cho Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải phát công suất lớn trong các chế độ cao điểm của phụ tải khu vực miền Nam. Sau khi toàn bộ công trình đưa vào vận hành, cần tính toán lắp đặt trạm bù SVC tại nút Phú Lâm.
ABSTRACT
Duyen Hai thermal power center has a gross installed capacity of 4490 MW, connected to the power system of Vietnam through 220kV and 500kV voltage levels. Therefore, the operating mode of the plant has a strong influence on the stability of the power system. This paper presents the results of calculations to assess the effects of the plant and proposes solutions to improve the Vietnam power system stability.Operating mode of the plant may alter the stable reserve ratio of the whole system. In operating process, it is necessary to pay attention to Duyen Hai thermal power center to generate high capacity in the peak mode of load in the Southern region. After putting the project into operation, it should be calculated to install compensation station SVC at Phu Lam bus.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn