Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,176

 Ứng dụng TCSC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Phương Nam, Đinh Thành Việt, Lã Văn Út, Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật; Số: 114;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, các mô hình thị trường điện phát triển là kết quả của việc tái cơ cấu hệ thống
điện trên toàn thế giới. Yêu cầu vừa đảm bảo tính an toàn cho hệ thống điện và đảm bảo tính kinh tế cho
thị trường điện luôn được quan tâm nghiên cứu. Vì vậy, bài báo này nghiên cứu vị trí lắp đặt tối ưu TCSC
trong thị trường điện nhằm giảm nghẽn mạch trên các nhánh đồng thời nâng cao phúc lợi thị trường điện.
Việc nghiên cứu và ứng dụng TCSC để đáp ứng các yêu cầu trên sẽ đem lại nhiều ý nghĩa. Phần mềm mô
phỏng PowerWorld 13 được lựa chọn để xây dựng chương trình tính toán, mô hình tính toán dựa trên dữ
liệu của hệ thống điện mẫu IEEE 39 nút (New England).
ABSTRACT
In the recent year, market models developed as a result of the restructuring of electric power systems
around the world. The requirements to ensure the power system security and to ensure the power market
economy is always interested in research. Therefore, this paper studies the optimal installation location for
TCSC in power market to reduce congestion at the branches and to enhance the welfare of power market.
The research and application of TCSC to meet the above requirements, which bring a lot of meaningful.
PowerWorld 13 simulator are chosen to build up the calculation program, the test model is based on data
of 39-bus IEEE power system (New England).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn