Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,704

 Sử dụng phương pháp xác suất trào lưu công suất để phân tích các hệ thống điện lớn có kết nối các nguồn năng lượng tái tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen
Nơi đăng: Energies (SCIE); Số: 11;Từ->đến trang: 2612-2624;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we propose a new scheme for probabilistic power flow in networks with renewable power generation by aking use of a data clustering technique. The proposed clustering technique is based on the combination of Principal omponent Analysis and Differential Evolution clustering algorithm to deal with input random variables in probabilistic power flow. Extensive testing on the modified IEEE-118 bus test system shows good performance of the proposed approach in terms of significant reduction of computation time compared to the traditional Monte Carlo simulation, while maintaining an appropriate level of accuracy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn