Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,948,518

 Nâng cao hiệu quả của phương pháp xác suất dòng điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi
Nơi đăng: In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE; Số: 1;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Renewable energy sources, such as wind and photovoltaic solar, have been increasingly integrated into electricity grids. They have introduced additional uncertainty to power systems along with uncertainty due to stochastic nature of demand. Traditional deterministic power flow does not provide sufficient information for the calculation and analysis of such power systems; therefore, to manage such uncertainties, probabilistic power flow methodologies need to be used. This paper presents a cumulant-based probabilistic power flow approach in which we develop a technique to deal with various probability distributions that represent different sources of uncertainty in power systems. The proposed approach is carried out on the modified IEEE-14 bus test system, showing good performance in comparison with the result obtained by Monte Carlo simulation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn