Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,350

 Đánh giá ổn định của Hệ thống điện hợp nhất qua các tiêu chuẩn thực dụng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lã Văn Út
Ngô Văn Dưỡng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 16/1998;Từ->đến trang: 09-13;Năm: 1998
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính ổn định tĩnh của hệ thống điện trên cơ sở phân tích các tiêu chuẩn thực dụng. Các kết quả cho thấy tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU có ý nghĩa quyết định nhất khi đánh giá ổn định tĩnh của hệ thốn điện hợp nhất Bắc Trung Nam của Việt Nam có đường dây siêu cao áp 500kV.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In this arcticle the author presents an analysis study of electrical power system steady-state atability based on practical criteria. The result show that the practical critetion dQ/dU is most important for estimation of steady-state stability of Vietnam power system with the 500kV transmission line.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn