Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,798

 Phương pháp tính toán các thông số của đường dây siêu cao áp từ thông số vận hành.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 59/2007;Từ->đến trang: 45-49;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông số của đường dây siêu cao áp có sự thay đổi theo chế độ vận hành và điều kiện môi trường, do đó rất khó xác định chính xác các thông số đường dây. Bài báo trình bày một phương pháp tính toán thông số đường dây siêu cao áp dựa trên cơ sở mô hình đường dây dài và các thông số vận hành thu được từ hệ thống SCADA.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Because parameters of extra high voltage transmission line change according to the operation system and environment, it is very difficult to determine exactly the line parameters. This article is aimed at presenting a method to calculate the  parameters of extra high voltage transmission line on the basis of the long transmission line model and operation parameters collected from SCADA system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn