Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,425

 Tính toán xây dựng mô hình mô phỏng để nghiên cứu các chế độ vận hành của thiết bị UPFC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Hồng Việt Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6(23)/2007;Từ->đến trang: 19-23;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở nghiên cứu nguyên lý làm việc và mô hình tính toán của thiết bị UPFC, bài báo trình bày việc xây dựng các phần mềm tính toán và mô hình mô phỏng lắp đặt thiết bị UPFC trên đường dây truyền tải để nghiên cứu các chế độ vận hành của thiết bị UPFC.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Basing on the study of the working principles and the UPFC calculation model, this article is aimed at presenting calculation software and a simulation model to install UPFC on transmission lines for the study of UPFC operation systems.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn