Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,148,192

 Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán lựa chọn mô hình dự báo phụ tải điện năng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Trần Hoàng Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 3(38)/2010;Từ->đến trang: 17-22;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở nghiên cứu phương pháp bình phương cực tiểu để tính toán tìm phương trình hồi qui mô tả quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên. Đề tài đã xây dựng chương trình tính toán lựa chọn mô hình dự báo phụ tải điện năng, chương trình cho phép tính toán đưa ra được mô hình dự báo phù hợp trên cơ sở bộ số liệu thống kê về điện năng tiêu thụ trong thời gian quá khứ. Đồng thời cho phép tính toán đưa ra giá trị dự báo phụ tải điện năng tại một thời điểm trong tương lai bằng phương pháp ngoại suy theo thời gian hoặc phương pháp tương quan. Áp dụng kết quả của đề tài để tính toán dự báo phụ tải điện năng cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2015.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Based on the research in least squares method to calculate and find out regression equations describing the relationship between two random quantities. The project has developed calculation program for power load forecasting model selection. The program allows calculations to be made to provide suitable forecasting model based on the statistics in power consumption in the past time. Also, the program allows to calculate the value of power load forecast at some time in the future by extrapolation method of time or method of correlation. The results of this project will be applied to calculate the power load forecast for Da Nang city in the period up to 2015.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn