Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,605

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các cụm nguồn phát công suất lớn phía Nam đến ổn định của Hệ thống điện Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Quang Hưng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6(40)/2010;Từ->đến trang: 9-15;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, Hệ thống điện Việt Nam đã liên tục phát triển, nhiều đường dây 500kV và các cụm nguồn phát công suất lớn được xây dựng. Do đó việc tính toán, phân tích ổn định động là một vấn đề cần thiết đối với việc quản lý, vận hành hệ thống điện. Bài báo trình bày những tính toán, phân tích ảnh hưởng của các cụm nguồn phát công suất lớn phía Nam đến khả năng ổn định động của hệ thống điện Việt Nam sau các sự cố ngắn mạch bằng phương pháp tích phân số. Từ kết quả tính toán đề xuất các giải pháp vận hành và cải tạo lưới nhằm nâng cao khả năng ổn định động cho hệ thống điện Việt Nam.
ABSTRACT
In order to meet increasing electricity consumption, Vietnam’s Power System has continued to develop and many 500kV lines and large power plants have been built. As a result, the calculation and analysis of transient stability is a crucial issue for system management and operation. This paper will examine the calculations and analysis of the impact of the Southern large power plants upon the stability of Vietnam’s Power System resulting from short-circuit problems by means of numerical integration. From the calculated results, solutions for the grid operation and improvement are suggested in order to improve the stability of Vietnam’s Power System.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn