Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,951,782

 Giải pháp tiết kiệm điện cho Nhà máy sợi số 1, Công ty cổ phần dệt may Nha Trang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 18;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với ngành dệt may nói chung, các nhà máy sợi nói riêng năng lượng sử dụng cho sản xuất chiếm tỉ lệ xấp xỉ 10% giá thành sản phẩm. Cho nên nghiên cứu đánh giá việc sử dụng năng lượng và đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm sẽ giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đồng thời góp phần giảm phát thải CO2 ra môi trường. Bài báo trình bày kết quả kiểm toán năng lượng tại Nhà máy sợi số 1, Công ty cổ phần dệt may Nha Trang và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện để áp dụng cho các khâu sản xuất của nhà máy. Qua kết quả tính toán phân tích hiệu quả đầu tư cho thấy nếu nhà máy áp dụng các giải pháp được đề xuất thì hàng tháng sẽ giảm được 11,66% tổng điện năng sử dụng trong toàn nhà máy, góp phần giảm 1,05% giá thành sản phẩm.
ABSTRACT
As for the textile industry in general and spinning factories in particular, energy used for production purposes makes up approximately 10% of the product’ cost. Therefore, studies on the evaluation of energy consumption and suggestion of energy saving solutions will help reduce manufacturing and product costs, enhance the competitiveness of products on the market, and contribute to the reduction of carbon dioxide emissions into the environment as well. This paper presents the results of an energy audit at the Spinning Factory No. 1 in Nhatrang Textile and Garment Joint Stock Company and suggestions of energy saving solutions applied to the factory’s production processes. The results of investment efficiency analyses and energy auditing showed that if the proposed solutions were applied, the factory could save up to 11.66% of the total energy consumption, leading to a decrease of 1.05 % in the cost of products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn