Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,395

 Vai trò của bộ PSS trong việc nâng cao khả năng ổn định cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong các trường hợp sự cố
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; Nguyễn Phi Long
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 24;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống kích từ của các máy phát điện Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 được trang bị bộ PSS2A để góp phần nâng cao ổn định công suất cho máy phát điện. Trong thời gian qua do nền móng công trình của nhà máy chưa ổn định, cho nên nhà máy chưa phát hết công suất và chức năng của bộ PSS2A vẫn để ở chế độ “OFF”. Bài báo trình bày kết quả tính toán, đánh giá vai trò của bộ PSS trong việc nâng cao khả năng ổn định cho nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong các trường hợp sự cố. Kết quả cho thấy, bộ PSS đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng ổn định động cho máy phát điện khi tham gia làm việc trong hệ thống, trong một số trường hợp nhất định nó còn hỗ trợ cho hệ thống kích từ điều chỉnh giữ ổn định điện áp đầu cực máy phát.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The excitation system of Song Tranh 2 Hydro Power Plant’s generators are equipped with Type PSS2A power system stabilizers to enhance the power stability for generator. In recent times, due to the unstabilization of the hydro power plant’s foundation, the Plant has not fully operated its power and PSS2A power system stabilizers are in the OFF mode. This study presents calculation results, evaluation on the role of PSS in improving stability for Song Tranh 2 HydroPower Plant in the event of incidents. The results show that PSS power system stabilizers plays an important role in improving dynamic stability for generators when the generator is used in the operation of the power system. In some certain cases, PSS also assists the excitation system in stabilizing the output voltage of the generator.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn