Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,281

 Hàm lượng Cd, Pb, Cr và Hg trong trầm tích và trong loài Hến (Corbicula subsulcata) ở một số cửa sông khu vực miền Trung, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh*, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học, T.36
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: S. 3;Từ->đến trang: 378-384;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này cung cấp những số liệu đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích và tích lũy kim loại nặng trong loài Hến Corbicula subsulcata tại các cửa sông miền Trung, Việt Nam. Phân tích kim loại năng từ mẫu trầm tích và loài Hến Corbicula subsulcata thu thập tại 27 điểm nghiên cứu đại diện cho ba khu vực thuộc cửa Thuận An (sông Hương, Thừa Thiên Huế), Cửa Đại (sông Thu Bồn, Quảng Nam) và Cửa Sa Cần (sông Trà Bồng, Quảng Ngãi) vào tháng 08/2012 và tháng 03/2013. Kết quả cho thấy, ở 3 cửa sông được nghiên cứu, hàm lượng các kim loại nặng trong trầm tích ở phần lớn các điểm nghiên cứu đều thấp hơn qui chuẩn cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng các kim loại nặng trong loài hến ở nhiều khu vực nghiên cứu đã cao hơn qui định của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm. Phân tích tương quan giữa hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích và trong mô cơ của hến cho thấy, hàm lượng Cd và Pb có tương quan chặt, riêng hàm lượng Hg và Cr có tương quan rất yếu. Kết quả nghiên cứu này còn cho thấy, loài Hến Corbicula subsulcata có thể sử dụng làm sinh vật chỉ thị tốt để giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại các cửa sông ở khu vực miền Trung, Việt Nam.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
This paper presents the results of concentration of heavy metals in sediments and in the clam Corbicula subsulcata at the estuaries in Central Region, Vietnam. In August 2012 and March 2013, samples of sediments and the clam Corbicula subsulcata were taken at 27 points as representatives for 3 research sites, including Thuan An, Cua Dai and Sa Can estuaries as derived from Huong river (Thua Thien Hue province), Thu Bon river (Quang Nam province) and Tra Bong river (Quang Ngai province), respectively. The results indicated that heavy metal concentration in sediments at most of the research points were lower than the national standards. However, heavy metal contents in the clam Corbicula subsulcata were higher than the level regulated for food safety by Vietnam Ministry of Health. Significant correlations were found between the heavy metal contents in sediment and in the muscle tissues of Corbicula subsulcata for Cd and Pb, respectively but low for Hg and Cr. These findings indicate that the species Corbicula subsulcata can be used as a bioindicator for monitoring the contamination of Cd and Pb in sediments in the estuaries in Central Vietnam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn