Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,152

[1] Bằng khen Bộ giáo dục và Đào tạo: Giải nhất Sinh viên NCKH. Số: 7173/GD-DT . Năm: 2003.
[2] Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Số: 589 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2003.
[3] Giấy khen Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 17/QĐ-KT. Năm: 2007.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 228/QĐ-KT. Năm: 2009.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 369/QĐ-KT. Năm: 2010.
[7] Giải ba cuộc thi "Ý tưởng xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2010". Năm: 2011.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[10] Bằng khen: Giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam. Số: 5739/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4682/QĐ-KT. Năm: 2013.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[14] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[17] Chiến sỹ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN). Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn