Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,758

 Hàm lượng kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, Cr) trong các loài động vật hai mảnh vỏ ở một số cửa sông tại khu vực miền trung, Việt Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh*, Trần Duy Vinh, Lê Hà Yến Nhi
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Biển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: số 4 (T.14);Từ->đến trang: 385;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các loài Hến (Corbicula subsulcata), Ngao dầu (Meretrix meretrix), Vẹm xanh (Perna viridis) và Hàu (Saccostrea sp.) tại các khu vực cửa sông miền Trung bao gồm cửa Thuận An, Sông Hàn, Cửa Đại, Sa Cần, Sông Kôn – đầm Thị Nại đã có hàm lượng kim loại nặng cao hơn các giới hạn tối đa cho phép (GHTĐCP) áp dụng QCVN 8-2:2011/BYT đối với Hg, Cd, Pb và Quy định về y tế cộng đồng và dịch vụ đô thị của Hồng Kông đối với Cr. Cụ thể, hàm lượng Hg trong các loài Hến và Hàu thu tại khu vực cửa Thuận An vào tháng 8/2012 đã cao hơn GHTĐCP. Hàm lượng Cd đã vượt quá GHTĐCP cũng được ghi nhận tại một số địa điểm ở tất cả các cửa sông, nhất là cửa Đại và cửa Sa Cần. Đáng lo ngại, hàm lượng Pb trung bình trong hầu hết các loài hai mảnh vỏ tại tất cả các cửa sông đã vượt GHTĐCP, trong đó khoảng 65% số mẫu vượt GHTĐCP từ 1,5 đến 2,8 lần. Đối với Cr, sự vượt quá GHTĐCP cũng được phát hiện trong Ngao dầu, Vẹm xanh và Hàu tại cửa Sông Hàn và trong Hàu và Hến tại cửa Sa Cần vào tháng 3/2013. Sự tích lũy các kim loại nặng Hg, Cd, Cr trong các loài 2 mảnh vỏ có sự khác nhau giữa các cửa sông, các loài và thời gian thu mẫu, tuy nhiên không có sự khác nhau có ý nghĩa đối với Pb.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Heavy metal contents in Corbicula subsulcata, Meretrix meretrix, Perna viridis and Saccostrea sp. from estuaries in Central Vietnam, including Thuan An, Han river, Dai, Sa Can, Song Kon – Thi Nai lagoon were higher than permissible maximum limit, compared to QCVN 8:2-2011/BYT for Hg, Cd and Pb and Metallic Contamination Regulations of the Public Health and Municipal Servinces Ordinance (PHMSO), Laws of Hong Kong for Cr. Particularly, Hg content in Corbicula subsulcata and Saccostrea sp. from Thuan An in August 2012 was higher than maximum permissible limit. The excess of critical value of Cd content in bivalves was also recorded at some research sites, especially in Dai and Sa Can estuaries. Noteworthily, average Pb contents in almost bivalves from the estuaries exceeded the permissible maximum limit recommended by Vietnamese Ministry of Health, the number of samples that were 1.5 to 2.8 times higher than the permissible maximum limit accounted for up to 65%. Regarding to Cr, the contamination were also found in Metretrix metrix, Perna viridis and Saccostrea sp. from Han estuary and in Saccostrea sp. and Corbicula subsulcata from Sa Can in March 2013, compared to PHMSO. The accumulation of heavy metals (Hg, Cd and Pb) were significantly different among the estuaries, the species and sampling time while small differences were resulted to Pb.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn